آموزش

آموزش چیست ، مهمترين ركن توسعه در ابعاد فردي، سازمانى و اجتماعي، آموزش است;

كه سازندگى و بهبود و تعالى انسان را به همراه دارد.

آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار

در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها،

دانش، نگرش و رفتار اجتماعی کند.

بنابراین آموزش به‌مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است.

آموزش مستلزم استفاده از برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ای است که شایستگی‌های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی‌های تازه در فرد می‌شود،

به‌گونه‌ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می‌ کند.

آموزش چیست :

کلمه ” آموزش ” معادل واژه انگلیسی “Instruction” یا “Teaching” است.

این دو واژه در انگلیسی به معنای آموزش، تعلیم و تدریس آمده است.

تدریس و آموزش، در اصطلاح، از هم متفاوتند که به آن اشاره خواهیم کرد.

همچنان آموزش به‌معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت نیزمی‌‌باشد.

آموزش، در اصطلاح به چند معنا آمده است:

– تحریک و راهنمای یادگیری؛
– هنر کمک کردن به یادگیری در دیگری؛
– فراهم آوردن شرایط و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای دانش آموزان و دانشجویان، در داخل و خارج از مکان درسی، آسان کند.

آموزش چیست

تعریف آموزش :

  • بهرام رستمی آموزش و پرورش مجموعه منظمی از اعمال و رفتار است؛
    • به بیان دیگر آموزش و پرورش فعل و انفعالی است میان دو قطب روان (آموزگار و فراگیر) که مسبوق به اصلی و متوجه هدفی و مستلزم برنامه‌ای است.
  • جان دیوییآموزش و پرورش تکرار تجربه‌است، به منظور اینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند و برای هدایت و کنترل تجربیات بعدی، فرد را بهتر قادر سازد.
  • ژان ژاک روسوآموزش و پرورش هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا حمایت نیروهای طبیعی و استعدادهای فراگیر (متربی)، و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاری خود او برای زیستن تحقق می‌پذیرد.
  • دانشنامه بریتانیکااز آن‌جایی که کودکان بی‌سواد، نادان و غیرمطلع از فرهنگ جامعه‌شان به دنیا می‌آیند، برای یادگیری فرهنگشان، هنجارهای رفتاری افراد بالغ، یادگیری مهارت‌ها، یافتن نقششان در اجتماع و رسیدن به اهدافشان نیاز به آموزش دارند.
  • امیرحسین آریان‌پور: آموزش و پرورش عبارت است از «فرایند هدایت و جهت‌دهی عمدی تجارب انسانی.
  • براون واتيكنس در خصوص تعريف آموزش مي گويند: آموزش فراهم آوردن فرصت هايى است براى اينكه دانش آموز ياد بگيرد.

مراحل آموزش چیست :

فعاليت هاى آموزشى مانند هر فعاليتى داراى مراحلى است گيج و برلانير در خصوص اين مراحل مي گويند.

فعاليت هاى عمده ى استاد در الگوى عمومى آموزش در چهار مرحله دسته بندى مي شود:

1. فعاليت هاى پيش از علم آموزش

2. فعاليت هاى پيش از علم آموزش و ضمن آن

3. فعاليت هاى ضمن علم آموزش

4. فعاليت هاى ضمن علم آموزش و پس از آن

هدف آموزش:

هدف های آموزشی مقاصدی هستند که مبین تغییرمورد نظردررفتارشاگردان هستند.

هدف ها متفاوتند : برخی از آنها به آرمان های آموزشی ارتباط پیدا می کنند

برخی به منزله ی اصولی هستند که منجر به نتیجه دلخواه می شوندوبرخی دیگرفعالیت ها و عمل را در فرآیند آموزش مشخص می کنند.

آموزش چیست

نمایش 1–8 از 21 نتیجه